از چلچراغ آسمان

با نگاهت سبزخواهم شد،بمان خورشيد من! ×× در كنارت غنچه خواهم داد هان، خورشيد من
روزگار سفره هاى خالى از ايمان گذشت ×× مى شوى يك لحظه آيا ميهمان، خورشيد من؟!
با ظهور روشنت، گل مى كند پروازمان ×× بال بگشا هيبت صد آسمان خورشيد من!
در دفاع از حرمت اين شاعران سادگى ×× يك نفس،شعرى خوان;شعرى بخوان،خورشيدمن!
نقشهاى ازچلچراغ آسمان دردست ماست×× لحظه اى ديگر تأمل كن، بمان خورشيد من!

/ 0 نظر / 6 بازدید