تا كي به اشك آه تمنا كنم تو را ××××× جانا بيا دمي كه تماشا كنم تو را
اميد دل به را وصالت نشسته ام ××××× تا يك نظر به آن قد رعنا كنم تو را
وقت سحر اميد اجابت رود كه من ××××× با سوز دل دعا به سحر ها كنم تو را
گفتم چه چاره آتش سوزان عشق را ××××× گفتا به آب ديده تسلي كنم تو را
اي مشعر و منا به صفاي تو با صفا ××××× من از صفا و مروه تمنا كنم تو را
از درد هجر تو دل مجروح ناله كرد ××××× گفتم به وصل يار مداوا كنم تو را

/ 0 نظر / 5 بازدید