اى آخرين اميد، در شام تار ما ×× اى روشناى عشق، اى غمگسار ما
روز جدايىات، آتشفشان غم ×× صدها شراره زد، بر برگ و بار ما
فصل خزان گذشت، در مُنتهاى درد×× بوى تو مىرسد، از نو بهار ما
عاشق ترازتوكيست،اى آفتار محض؟! ×× از دودمان تست، سوز تبار ما
داغم به سينه ماند، در انتظار تو×× از رهگذار شوق، اين يادگار ما
تا روز واپسين، مىماند اى نسيم ×× بر جاده ى ظهور، چشم مزار ما
روزى كه مىرسى،مىبينى اى عزيز ×× خون گريه هاى شوق،بررهگذارما
آغاز چشم تو، در انتهاى شب ×× پايان روشنى است در انتظار ما

/ 0 نظر / 7 بازدید