غم مخور اي دل مسكين كه عزيز زهرا جلوه اي ميكند و غم به سحر خواهد شد
گر چه بي دوست بود تلخ تر از زهر حيات زندگي با لب نوشش چو شكر خواهد شد
سحري جلوه نما تا به مرادم برسم نخل اميد من آخر به سحر خواهد شد
جگرم سوخته از داغ غم هجرانت خنك از كوثر وصل تو جگر خواهد شد

/ 0 نظر / 7 بازدید