تو مىرسى،دلم ازجا بلندخواهد شد
دلم به شوق تماشا بلند خواهد شد
تو مىرسىو،به باغ خزان رسيده ما
شكسته قامت گلها،بلندخواهد شد
نگاه ما، چو نيلوفران حلقه زنان
به سوى ساقه ى فردا،بلندخواهد شد
در آفتابى تو، روزهاى كوتاهم
به رغم اين شب يلدا بلند خواهد شد
رها و موج زنان در نسيم ديدارت
تمام وسعت دريا، بلند خواهد شد
به يُمن مقدم تو، قامت شكسته ى عشق
چه پر شكوه،چه بالابلندخواهد شد!
به شوق دامن لطف تو اى كرامت سبز!
هزار دست تمنّا بلند خواهد شد
بيا به هيبت توفان، كه شانه هاى جهان
به پيشواز تو ازجا بلند خواهد شد

/ 0 نظر / 8 بازدید